Urząd Gminy Brenna
HERB GMINY
bip.gov.pl
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o konkursie ofert-Zp.271.2.2.2018
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.2.2.2018
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami:  
- „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP” stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- instrukcji konkursowej.
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych 
w Brennej przy ul. Góreckiej, Leśników i Wiązowej
 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1.1 Zamówienie polega na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją p.n. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Brennej przy ul. Góreckiej, Leśników i Wiązowejzgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, opracowanymi przez firmę HYDRO-LINE PROJEKT Jacek Hyrnik 43-450 Ustroń, ul. Polańska 147, stanowiącymi integralną część Instrukcji konkursowej.
1.2  Nadzór inwestorski obejmuje inwestycję, w zakres której wchodzi:
1/ Budowa sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych do wody pitnej PE 100 RC SDR11 PN16 o następujących średnicach zewnętrznych i długościach:
a/ Dz 160 x 14,6, łączna długość L = 999,0 mb    
b/ Dz 90 x 8,2 mm, łączna długość L = 592,0 mb
c/ Dz 63 x 5,8 mm 5,8 mm, łączna długość L = 765,0 mb
d/ Dz 40 x 3,7 mm, łączna długość L = 94,0 mb
Sieć wodociągowa razem:  2450,0 mb.
2/ Przyłącza do budynków mieszkalnych z rur ciśnieniowych do wody pitnej o średnicy:
Dz40x3,7mm PE100 RC SDR11 PN16   -  1 330,0mb  + 49bud. x 3m (przejście przez ścianę) = 1 477mb
Ilość podłączonych budynków mieszkalnych   – 49 szt. (w tym jeden budynek z dwoma przyłączami) 
oraz  dodatkowo 2 przyłącza na działki  zakończone studzienką wodomierzową.
 3/ Źródło zasilania -  istniejący wodociąg PE Dz110mm  przy ul. Góreckiej.
 1.3 Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy należy:
  1. pełnienie nadzoru nad inwestycją, zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),
  2. realizowanie Nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami projektu umowy, która stanowi integralną część instrukcji konkursowej -  załącznik nr 2 .
Na czas obowiązywania umowy Inspektor Nadzoru jest do dyspozycji Zamawiającego w godzinach czasu pracy Urzędu, a w razie potrzeby (na wezwanie Zamawiającego) również w godzinach i dniach wolnych od pracy Urzędu.

POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego.

1.4 Termin realizacji zamówienia
1.4.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych - od dnia podpisania umowy z wykonawcą inwestycji (przewidywany termin: kwiecień 2018 r.) do  dnia ostatecznego zakończenia i rozliczenia inwestycji.
1.4.2 Planowany termin zakończenia robót budowlanych - do 30.10.2018 r.
Zamawiający zastrzega, że termin realizacji robót budowlanych może ulec zmianie – w takim przypadkuokres pełnienia nadzoru inwestorskiego równieżulegniezmianie.
 
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Mariusz Nowak, Anna Sławiczek  tel. 33 8536-222 wew. 226
- w sprawach procedury konkursowej: Barbara Stec – Czyż, Aneta Cholewa  tel. 33 8536-222 wew. 226
 
 
Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona: Nie otwierać. Konkurs – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Brennej przy ul. Góreckiej, Leśników i Wiązowej
 
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna  ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 19.03.2018 r. do godz. 10:30.
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%):
 
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 %.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
  
           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
           i nieodrzuconych ofert
C = -----------------------------------------------------------------------------------         x 100 pkt
               Cena brutto badanej oferty

 
 
Ocenę końcową stanowi  liczba punktów uzyskanych za kryterium cena.
 
 BRENNA, dn. 28.02.2018 r.
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Brenna
WytworzyłBarbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych2018-02-28
Publikujący Barbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych 2018-02-28 11:25
Modyfikacja Barbara Stec-Czyż - Inspektor ds. zamówień publicznych 2018-04-03 14:13
Ostatnio dodane
Przetargi
Treści
data dodania: 2018-06-13
Newsletter
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna , tel. +48 33 853 62 22 , e-mail: poczta@brenna.org.pl
Poprawny CSS!
Wygenerowano: 25 czerwca 2018r. 04:16:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.